Wybrane projekty zrealizowane Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Usługi doradcze i seminarium na temat warunków i zasad utworzenia instrumentu gwarancyjnego dla pożyczko- i kredytodawców w TadżykistanieUsługi doradcze i seminarium na temat warunków i zasad utworzenia instrumentu gwarancyjnego dla pożyczko- i kredytodawców w Tadżykistanie
Eksperci PAG Uniconsult przeanalizowali i zaproponowali możliwe rozwiązania w zakresie kształtu przyszłego systemu gwarancyjnego dla banków i instytucji pożyczkowych w Tadżykistanie, specjalizujących się w finansowaniu mikro i małej przedsiębiorczości.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-10 10:27:12


Ekspertyza dotycząca oceny możliwości uruchomienia instrumentu wsparcia o charakterze kapitałowym przy wykorzystaniu środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013Ekspertyza dotycząca oceny możliwości uruchomienia instrumentu wsparcia o charakterze kapitałowym przy wykorzystaniu środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Ekspertyzę dotyczącą oceny możliwości uruchomienia instrumentu wsparcia o charakterze kapitałowym przy wykorzystaniu środków RPO WK-P na lata 2007-2013 (alokowanych w ramach realizowanej w województwie Inicjatywy JEREMIE) przygotowano na zlecenie Menadżera Funduszu JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim (Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.) w okresie od sierpnia do września 2015 r.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-10-01 09:53:05


Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – etap drugi: Strategia InwestycyjnaOcena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – etap drugi: Strategia Inwestycyjna
W grudniu 2015 r. zakończyliśmy prace w ramach drugiego etapu Oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który dotyczył przygotowania strategii inwestycyjnej. Dla regionu przygotowano szczegółową koncepcję instrumentów finansowych oraz propozycje wdrożeniowe, w tym założenia strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych.
Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-05 14:52:20


Ocena wdrożeń w projektach: „Społeczna odpowiedzialność biznesu” oraz „MMP dostawcą usług dla osób starszych”Ocena wdrożeń w projektach: „Społeczna odpowiedzialność biznesu” oraz „MMP dostawcą usług dla osób starszych”
Badanie, polegające na ocenie wdrożeń w dwóch projektach systemowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („Społeczna odpowiedzialność biznesu” oraz „MMP dostawcą usług dla osób starszych”), wspartych w ramach Poddziałania 2.1.3 PO KL, realizowaliśmy od marca do listopada 2015 r. na zlecenie PARP.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-15 14:44:58


Ocena efektów projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki pn. Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowyOcena efektów projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki pn. Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy
Badanie ewaluacyjne, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, zostało zakończone w listopadzie 2015 r.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-14 11:54:00


Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność krajuPodsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju
W grudniu 2015 r. zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pt. „Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju”.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-30 11:49:02


Ewaluacja systemu wyboru projektów Programu Operacyjnego Inteligentny RozwójEwaluacja systemu wyboru projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
W grudniu 2015 r. zakończyliśmy projekt Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-04 11:32:15


Raport o działalności funduszy poręczeniowych w Polsce w 2014 rokuRaport o działalności funduszy poręczeniowych w Polsce w 2014 roku
PAG Uniconsult w październiku ukończył opracowanie podsumowujące wyniki działalności polskich lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych w 2014 r.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-13 11:28:20


Wsparcie doradcze dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychWsparcie doradcze dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wykonaliśmy usługę wsparcia eksperckiego dla pracowników MJWPU i IZ RPO WM w zakresie badania efektywności projektu pn. „Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-07-13 11:19:50


Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WEROcena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER
W październiku 2015 r. zakończyliśmy badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-03 11:19:18


Określenie instrumentów wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnychOkreślenie instrumentów wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych
Celem badania było wypracowanie optymalnych sposobów realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w zakresie kierunku działań 4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze.
Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-12 15:52:47


Ekspertyza nt. dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy, w tym w państwach regionu Europy Środkowo-WschodniejEkspertyza nt. dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy, w tym w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Ekspertyza przygotowana została w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań MSP a finansowanie zwrotne”. Projekt ten ma na celu poprawę dostępu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do instrumentów finansowania zwrotnego poprzez zapewnienie usług doradczo-szkoleniowych oraz dostosowanie wybranych instrumentów finansowania do potrzeb MŚP.
Autor: PAG Uniconsult - 2013-12-02 15:25:25


Ewaluacja ex-post edycji pilotażowej programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”Ewaluacja ex-post edycji pilotażowej programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”
Celem ewaluacji edycji pilotażowej programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, zrealizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 2013 r., była ocena skuteczności programu oraz – na tej podstawie – określenie kierunków, w jakich powinny ewoluować przyszłe edycje tej interwencji.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-12-02 10:29:20


Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - etap 1: Analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - etap 1: Analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń
Badanie objęło przeprowadzenie pierwszego etapu oceny ex-ante w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Kolejnym etapem analizy ex-ante, który będzie bazować na ustaleniach niniejszego badania, będzie opracowanie założeń strategii inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-11-19 11:13:27


Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020
Ekspertyza „Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach” została opracowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w okresie od czerwca do wrześniu 2014 r.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-11-19 11:45:59


Ocena możliwości zastosowania poszczególnych form finansowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I „Innowacyjna Polska Wschodnia” i Osi priorytetowej II „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” POPW 2014-2020Ocena możliwości zastosowania poszczególnych form finansowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I „Innowacyjna Polska Wschodnia” i Osi priorytetowej II „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” POPW 2014-2020
W kwietniu 2014 r. przygotowana została ekspertyza w zakresie oceny możliwości zastosowania poszczególnych form finansowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I „Innowacyjna Polska Wschodnia” i Osi priorytetowej II „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-07-14 13:41:11


Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim w celu rozwoju współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwamiIdentyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim w celu rozwoju współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami
Celem głównym badania było wypracowanie propozycji ścieżek współpracy pomiędzy sektorem B+R a sferą biznesu w celu najefektywniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych UE dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 2014-2020.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-11-19 11:00:51


Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (Raport cząstkowy nr II)Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (Raport cząstkowy nr II)
W kwietniu 2013 r. firma PAG Uniconsult rozpoczęła realizację dwuletniego projektu na zlecenie Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (obecnie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Głównym celem badań prowadzonych w jego ramach jest określenie skuteczności, trwałości i efektywności wsparcia udzielonego w Priorytecie VI, VII, VIII oraz Poddziałaniu 9.3 (obecnie 9.6.1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-28 15:19:43


Ocena osiągnięć wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu PO IiŚ oraz ich wpływ na osiąganie celów szczegółowych priorytetuOcena osiągnięć wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu PO IiŚ oraz ich wpływ na osiąganie celów szczegółowych priorytetu
W grudniu 2013 r. dobiegła końca realizacja zleconego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn. Ocena osiągnięć wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu PO IiŚ oraz ich wpływ na osiąganie celów szczegółowych priorytetu.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-06-30 16:02:15


Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RSI WKP) oraz opracowanie Planu Działań do zaktualizowanej RSI WKP w okresie przejściowym, a także innej niezbędnej dokumentacji (IV-XII 2012)Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RSI WKP) oraz opracowanie Planu Działań do zaktualizowanej RSI WKP w okresie przejściowym, a także innej niezbędnej dokumentacji (IV-XII 2012)
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma PAG Uniconsult opracowała Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącą dokument wyznaczający kierunki interwencji, których celem jest zapewnienie dynamicznego, radykalnego wzrostu innowacyjności regionu, prowadzącego do zajęcia przez województwo miejsca w pierwszej piątce regionów w Polsce pod względem innowacyjności.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-06-26 10:37:57


Warsztaty dla Członków Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa oraz przedstawicieli najaktywniejszych Instytucji Otoczenia Biznesu Regionu (XII 2012)Warsztaty dla Członków Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa oraz przedstawicieli najaktywniejszych Instytucji Otoczenia Biznesu Regionu (XII 2012)
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. zrealizowała dwudniowe warsztaty (4-5 grudnia 2012 r.) w Iławie, w których wzięli udział przedstawiciele instytucji tworzących Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa, funkcjonującą w województwie warmińsko-mazurskim, innych aktywnych instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, eksperci (moderatorzy) oraz przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Autor: PAG Uniconsult - 2013-01-10 12:00:39


Pomoc Techniczna udzielana w ramach inicjatywy JASMINE (IX-XII 2012)Pomoc Techniczna udzielana w ramach inicjatywy JASMINE (IX-XII 2012)
Firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie MIcrofinance Centre zapewniała doradztwo i szkolenia, finansowane w ramach zarządzanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy JASMINE, mające prowadzić do dostosowania zasad działalności wybranych funduszy pożyczkowych do postanowień opracowanego przez Komisję Europejską „Kodeksu należytego postępowania w działalności pożyczkowej”.
Autor: PAG Uniconsult - 2013-01-10 11:58:00


Ocena efektywności wykorzystania RPO i JEREMIE w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości (IX-XI 2012)Ocena efektywności wykorzystania RPO i JEREMIE w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości (IX-XI 2012)
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Głównym celem badania była ocena działań wspierających, przeprowadzonych wobec funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 i Inicjatywy JEREMIE oraz ocena stopnia dostosowania produktów finansowych do potrzeb przedsiębiorców, jako ostatecznych beneficjentów funkcjonowania wspieranych instrumentów inżynierii finansowej.
Autor: PAG Uniconsult - 2012-12-16 21:56:59


Identyfikacja barier wsparcia proeksportowego przedsiębiorstw (IX-XI 2012)Identyfikacja barier wsparcia proeksportowego przedsiębiorstw (IX-XI 2012)
Badanie ewaluacyjne zrealizowane przez konsorcjum firm The Gallup Organization Poland Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Celem ewaluacji była identyfikacja barier we wspieraniu działalności eksportowej w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz wypracowanie rozwiązań określonych problemów zidentyfikowanych w procesie wdrażania.
Autor: PAG Uniconsult - 2012-12-16 21:55:54


Ewaluacja ex-post Programu Bon na Innowacje (X-XI 2012)Ewaluacja ex-post Programu Bon na Innowacje (X-XI 2012)
Badanie zrealizowano na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Niniejszą ewaluacją objęto Program w zakresie jego III i IV edycji (2010, 2011). Głównym celem badania była ocena skuteczności, użyteczności i trwałości efektów Programu, poprzez ocenę osiągnięcia głównego celu Programu tj. zainicjowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
Autor: PAG Uniconsult - 2012-12-16 21:54:56


Adaptacja modelu Well-Box jako narzędzia wydłużenia wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy (IV-XI 2012)Adaptacja modelu Well-Box jako narzędzia wydłużenia wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy (IV-XI 2012)
Firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o wykonała na zlecenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ewaluację projektu innowacyjnego testującego pn. „Adaptacja modelu WellBox jako narzędzia wydłużania wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy”, zrealizowanego w ramach VI Priorytetu, Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-06-26 10:35:47


 Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywy JEREMIE (VII-X 2012) Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywy JEREMIE (VII-X 2012)
Na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. zrealizowała badanie, którego głównym celem było określenie luki w zakresie dostępu przedsiębiorców sektora MŚP do instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym, służących finansowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w województwie pomorskim.
Autor: PAG Uniconsult - 2013-02-16 22:10:41


Przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL pn. "Badania kontrfaktyczne w ramach ewaluacji EFS" (X 2012)Przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL pn. "Badania kontrfaktyczne w ramach ewaluacji EFS" (X 2012)
W październiku 2012 roku firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zrealizowała szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL pn. „Badania kontrfaktyczne w ramach ewaluacji EFS”. Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Autor: PAG Uniconsult - 2014-06-26 10:39:53


Ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL (IV-VIII 2012)Ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL (IV-VIII 2012)
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił wykonanie badania, którego celem była ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL.
Autor: PAG Uniconsult - 2012-11-26 21:40:51


Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców (V-IX 2012)Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców (V-IX 2012)
Ewaluacja wykonana została przez konsorcjum firm Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. i Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o., na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Miała 2 podstawowe cele: ocenę efektywności i komplementarności wsparcia skierowanego do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i oferowanego w ramach PO IG oraz PO KL. Badanie objęło również ocenę funkcjonowania Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).
Autor: PAG Uniconsult - 2012-11-20 23:01:27


Usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla konsultantów świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek (XII 2009 - VI 2012)Usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla konsultantów świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek (XII 2009 - VI 2012)
Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, miał na celu rozwój kompetencji konsultantów świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek w ramach KSU poprzez zmniejszenie zidentyfikowanych luk kompetencyjnych i braków szkoleniowych oraz wsparcie współpracy pomiędzy funduszami. Wykonawcą było konsorcjum złożone z Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. i Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, a Zamawiającym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Autor: PAG Uniconsult - 2012-08-28 16:25:21


USAID Local Development Program (Kyrgyzstan), Component IUSAID Local Development Program (Kyrgyzstan), Component I
W latach 2010-2012 PAG UNICONSULT świadczył usługi doradcze i szkoleniowe dla przedstawicieli parlamentu, władz rządowych i samorządowych oraz instytucji finansowych, dotyczące rozwoju instytucji inżynierii finansowej (fundusze poręczeniowe) w ramach Programu Rozwoju Lokalnego USAID w Kirgistanie, zamawiane przez konsorcjum wdrażające Program, kierowane przez amerykańską firmę doradczą CHEMONICS International Inc.
Autor: PAG Uniconsult - 2012-08-31 14:17:20


Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (XII 2009 - V 2012)Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (XII 2009 - V 2012)
Podstawowym celem badania było określenie wartości wskaźników rezultatu dla celów szczegółowych określonych dla Priorytetów VI, VII, oraz VIII PO KL. Zakres analiz przeprowadzonych w ramach ewaluacji wykraczał jednak daleko poza sam pomiar wskaźników.
Autor: PAG Uniconsult - 2012-08-07 18:55:10


Ewaluacja programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” Ewaluacja programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja efektów wdrażania przedsięwzięcia Ministra „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” w latach 2006-2010 miało na celu ocenę wyników wdrażania oraz efektywności Programu w zakresie wspierania rozwoju procesów transferu i komercjalizacji technologii oraz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Projekt realizowany był na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-07-14 10:44:22


Ewaluacja projektu: Budowa systemu wsparcia inwestycji PRZEMYSŁY PRZYSZŁOŚCI (VI 2010- VI 2011)Ewaluacja projektu: Budowa systemu wsparcia inwestycji PRZEMYSŁY PRZYSZŁOŚCI (VI 2010- VI 2011)
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Celem badania była ewaluacja realizowanego przez tę instytucję projektu, w tym:
 • ocena przyjętego systemu wdrażania projektu, diagnozy zaistniałych czynników, które mogą mieć wpływ na proces wdrażania i skuteczność osiąganych celów;
 • ocena skuteczności i efektywności projektu, w tym osiągniętych rezultatów i postępu realizacji celów;
 • ocena jakości zarządzania realizacją projektu;
 • ocena zgodności projektu z zasadami PO IG;
 • ocena stopnia przyczyniania się podjętych działań do realizacji założonych celów;
 • ocena zgodności realizowanych działań z potrzebami odbiorców.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-06-20 12:43:31


Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej (II-V 2011)Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej (II-V 2011)
Projekt zakładał opracowanie syntezy wyników badania "Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia", które w 2010 roku kraje Grupy Wyszehradzkiej - Czechy, Polska i Węgry - przeprowadziły na podstawie podobnego zakresu i zbliżonej metodologii (Słowacja do bazy źródłowej dołączyła swoje opracowanie przedstawiające niektóre dane o rynku pracy w okresie przed i po akcesji do UE). Głównym celem badania przeprowadzonego w krajach wyszehradzkich była analiza i ocena wpływu interwencji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia, z uwzględnieniem wymagań gospodarki opartej na wiedzy.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-06-17 15:40:41


Ewaluacja systemu obsługi finansowej projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IG (XII 2010 - IV 2011)Ewaluacja systemu obsługi finansowej projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IG (XII 2010 - IV 2011)
Celem ewaluacji była ocena skuteczności systemu obsługi finansowej przyjętego w działaniach bezpośrednio wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Projekt został zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-06-03 09:49:50


Usługi szkoleniowe dla konsultantów funduszy poręczeniowych (III 2010- III 2011)Usługi szkoleniowe dla konsultantów funduszy poręczeniowych (III 2010- III 2011)
Celem projektu był rozwój kompetencji konsultantów świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania poręczeń w ramach KSU poprzez zapewnienie szkoleń zmniejszających najbardziej widoczne luki kompetencyjne konsultantów. Projekt realizowany był na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-06-03 09:39:13


Badanie popytu na poręczenia (III-IV 2011)Badanie popytu na poręczenia (III-IV 2011)
Badanie zostało zrealizowane przez firmę PAG Uniconsult na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Celem było pozyskanie opinii sektora bankowego na temat zapotrzebowania na poręczenia udzielane przez BGK w ramach „Programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-05-12 16:24:18


Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (II-III 2011)Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (II-III 2011)
Celem badania ewaluacyjnego była identyfikacja barier realizacji projektów w ramach trzech Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz wskazanie środków zaradczych, zmian koniecznych do wprowadzenia w systemie wdrażania RPO WM. Badanie realizowane było na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-04-18 10:38:56


Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Polski Wschodniej II (V 2009 – III 2011)Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Polski Wschodniej II (V 2009 – III 2011)
Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z terenów województw Polski wschodniej poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych dla nowopowstałych firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw w tym przede wszystkim zlokalizowanych w małych ośrodkach miejskich. W ramach projektu świadczono także mentoring. Projekt zrealizowany został przez konsorcjum Ove Arup & Partners i PAG Uniconsult na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-05-05 11:38:52


Badanie usług i klientów Punktów Konsultacyjnych (X 2009 – XII 2010)Badanie usług i klientów Punktów Konsultacyjnych (X 2009 – XII 2010)
Celem badania była kompleksowa ocena jakości świadczenia usług informacyjnych w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla MŚP, zakresu merytorycznego tych usług oraz organizacji systemu Punktów Konsultacyjnych. W wyniku badania sformułowane zostały rekomendacje strategiczne w zakresie podnoszenia jakości usług informacyjnych, ewentualnego rozszerzenia ich zakresu oraz przyszłej organizacji systemu. Projekt był realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-01-13 13:28:04


Strategiczna mapa regionu – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych (XII 2009 – V 2010)Strategiczna mapa regionu – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych (XII 2009 – V 2010)
Celem projektu było dostarczenie podmiotom wpływającym na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie łódzkim wiedzy niezbędnej do podejmowanie strategicznych decyzji rozwojowych regionu. Projekt realizowany był na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-01-13 13:23:02


Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce (XI 2009 – IV 2010)Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce (XI 2009 – IV 2010)
Celem tego badania ewaluacyjnego było ustalenie, jaka jest rola i wpływ interwencji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia z uwzględnieniem wymagań gospodarki opartej na wiedzy. Badanie realizowane było na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Autor: PAG Uniconsult - 2011-01-13 13:21:34


Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności PrzedsiębiorstwEwaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Celem ewaluacji było dokonanie oceny wpływu wsparcia dla funduszy poręczeniowych, pożyczkowych oraz kapitału zalążkowego na sytuację MŚP z grupy docelowej Działania 1.2. SPO WKP. Projekt zakończono w grudniu 2009 r.
Autor: paguni - 2011-01-13 13:07:10


Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG i PO KL) (VI – XII 2009)Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG i PO KL) (VI – XII 2009)
Celem badania była ocena potencjału wyższych uczelni działających w regionie pomorskim, pod względem zdolności i przygotowania tych instytucji do skutecznego i efektywnego wykorzystywania funduszy europejskich. Badanie było realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Autor: paguni - 2011-01-13 13:08:39


Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG i PO KL) (VII – XII 2009)Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG i PO KL) (VII – XII 2009)
Celem badania była ocena potencjału jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego pod względem ich zdolności i przygotowania do skutecznego i efektywnego wykorzystywania funduszy europejskich. Badanie było realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Autor: paguni - 2011-01-13 13:09:21


Ocena stopnia gotowości i przygotowania beneficjentów wpisanych na listę projektów indywidualnych do realizacji w ramach XI Priorytetu PO IiŚ (X- XII 2009)Ocena stopnia gotowości i przygotowania beneficjentów wpisanych na listę projektów indywidualnych do realizacji w ramach XI Priorytetu PO IiŚ (X- XII 2009)
Celem zleconego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego badania była ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych do realizacji oraz identyfikacja obszarów krytycznych mających znaczenie dla wdrożenia projektów.
Autor: paguni - 2011-01-13 13:19:59


Ewaluacja efektów wdrażania programów Ministra "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków" oraz Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (X – XII 2009)Ewaluacja efektów wdrażania programów Ministra "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków" oraz Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (X – XII 2009)
Celem tego badania była ocena stopnia realizacji dwóch programów wsparcia, wdrażanych od 2008 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ("Patent Plus" i "Kreator Innowacyjności") wraz z oceną ich oddziaływania na otoczenie gospodarcze. Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autor: paguni - 2011-01-13 13:21:17


Budowa kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych (PK) - szkolenia cykliczne", obejmujący kompleksowe wsparcie szkoleniowe, dyżury konsultantów, weryfikację testów kompetencji oraz przygotowywanie tzw. produktów informacyjnychBudowa kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych (PK) - szkolenia cykliczne", obejmujący kompleksowe wsparcie szkoleniowe, dyżury konsultantów, weryfikację testów kompetencji oraz przygotowywanie tzw. produktów informacyjnych
W styczniu 2010 PAG Uniconsult zakończył projekt szkoleniowo – doradczy, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Budowa kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych (PK) - szkolenia cykliczne", obejmujący kompleksowe wsparcie szkoleniowe, dyżury konsultantów, weryfikację testów kompetencji oraz przygotowywanie tzw. produktów informacyjnych.
Autor: paguni - 2010-03-09 18:30:42


Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnychOcena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
W styczniu 2009 zostało ukończone badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych". Badaniem objęto 98 projektów indywidualnych.
Autor: paguni - 2010-03-09 18:30:17


Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na wzrost potencjału regionów w sferze innowacjiAnaliza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
W styczniu 2009 zakończono badanie, realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji".
Autor: paguni - 2010-03-09 18:29:56


Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższegoGotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
W kwietniu 2009 została zakończona realizacja projektu badawczego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego"
Autor: paguni - 2010-03-09 18:29:13


Ewaluacja ex-post RIS LORISEwaluacja ex-post RIS LORIS
Od lipca do października 2008 r. zrealizowaliśmy badanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wykonaliśmy badanie skuteczności działania systemu wspierania innowacyjności w województwie łódzkim oraz ocenę oddziaływania różnych instrumentów służących stymulowaniu wzrostu aktywności partnerów systemu i wspieraniu rozwoju współpracy pomiędzy nimi.
Autor: paguni - 2009-05-08 00:05:11


Ocena projektów infrastrukturalnych w woj. łódzkimOcena projektów infrastrukturalnych w woj. łódzkim
Od lipca do października 2008 r. zrealizowaliśmy badanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Celem badania jest dostarczenie pogłębionej wiedzy i praktycznych rekomendacji Samorządowi Województwa Łódzkiego, które pozwolą na poprawę spójności i komplementarności przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w ramach programów nowej perspektywy finansowej 2007-2013.
Autor: paguni - 2009-05-08 00:05:33


Badanie NGO prowadzących działania na wschodzieBadanie NGO prowadzących działania na wschodzie
We wrześniu 2008 r. zakończyliśmy na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - badanie wśród organizacji pozarządowych prowadzących działania w krajach wschodnich przechodzących transformację ustrojową.
Autor: paguni - 2009-05-08 00:06:16


Strategia wspierania MŚP w RumuniiStrategia wspierania MŚP w Rumunii
Od czerwca do sierpnia 2008 r.konsultanci PAG Uniconsult pomagają rumuńskiemu Ministerstwu MŚP, Handlu, Turystyki oraz Wolnych Zawodów w opracowaniu strategii wspierania MSP na lata 2009-2013.
Autor: paguni - 2009-05-08 00:07:21


System poręczeń kredytowych w KirgistanieSystem poręczeń kredytowych w Kirgistanie
W maju 2008 r. eksperci firmy uczestniczyli w I etapie działań zmierzających do stworzenia systemu poręczeń kredytowych w Kirgistanie.
Autor: paguni - 2009-05-18 20:21:34


Badanie wskaźnika Działania 1.6 SPO RZLBadanie wskaźnika Działania 1.6 SPO RZL
Od sierpniu do listopada 2008 r.przeprowadziliśmy ewaluacji ex-post Działania 1.6 SPO RZL. Badanie wykonywane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ma na celu dostarczenie wiedzy na temat przyczyn osiągnięcia niskiej wartości wskaźnika liczby pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach prowadzonych w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet SPO RZL.
Autor: paguni - 2009-05-18 20:21:54

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy